Urząd Gminy i Miasta Lubomierz
Powróć do: Program Współpracy

Konsultacje programu współpracy na 2023 rok

Przedmiotem konsultacji jest projekt rocznego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.

- Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 05.10.2022 r. do 20.10.2022 r.

- Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego zgłaszania uwag i propozycji do projektu programu na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

- Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: k.bukiejko@lubomierz.pl, pocztą tradycyjną, na adres urzędu lub w sekretariacie urzędu.

- Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoni o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), działające na terenie Gminy Lubomierz, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.