Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

LXVIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, która odbędzie się dnia 25 maja 2023 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie LXVIII Sesji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z LXVII Sesji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz.

4. Przedstawienie wniosków wypracowanych przez komisje stałe Rady MG Lubomierz na posiedzeniach  w miesiącu maju  br.

5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz w okresie między sesjami.
6. Dyskusja.

7. Informacja z pracy Radnego Powiatowego w okresie między sesjami.

8. Dyskusja.

9. Założenia na temat organizacji placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024.

10. Dyskusja.

11.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi, wykorzystanie  funduszu sołeckiego i inicjatywy lokalnej.

12. Dyskusja.

13. Kontrole placówek w zakresie procedur bezpieczeństwa oraz stanu wyposażenia szatni, toalet i świetlic.

 14. Podjęcie uchwał w sprawie: 

     - zmiany uchwały w sprawie  ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących  przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Lubomierz,
  - zmiany uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Lubomierz,

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 - wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 2 Lubomierza,

 -  w wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

 -  zmian budżetu na 2023 rok,                      

 -  zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz.

15. Zapytania i interpelacje.

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

17. Sprawy różne.

18 . Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

(-)    Michał Pater 

  Podstawa prawna zwolnienia z pracy:

- art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( t j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności