Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

LXXVI Sesja Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, która odbędzie się dnia 30 listopada 2023 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz

Porządek obrad:

1. Otwarcie LXXVI Sesji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu LXXIV Sesji  i LXXV Nadzwyczajnej Sesji  Rady Miejskiej Gminy Lubomierz.    

4. Przedstawienie wniosków wypracowanych przez komisje stałe Rady MG Lubomierz na posiedzeniach w miesiącu listopadzie br.

5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz w okresie między sesjami.

6. Dyskusja.

7. Informacja Radnego Powiatowego z pracy w okresie między sesjami.

8. Dyskusja.

9. Omówienie projektu budżetu na 2024 rok.

10. Dyskusja.

11. Podsumowanie działań Straży Miejskiej za pierwsze półrocze 2023 r. z kontroli sołectw w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie. 

12. Dyskusja.

13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Inicjatywa lokalna – formy realizacji.

14. Dyskusja.

15. Podjęcie uchwał w sprawie:  

- przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok,

- uchwalenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Lubomierz,

- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania, w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028,

- określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028,

-ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024 – 2028 „Posiłek w szkole i w domu”.

16. Zapytania i interpelacje.

17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności