Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach 7.5.A Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie oraz osób biernych zawodowo Nr naboru konkurencyjnego: FEDS.07.05-IP.02-112/24

Otwarty nabór partnera

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach

7.5.A Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie oraz osób biernych zawodowo

Nr naboru konkurencyjnego: FEDS.07.05-IP.02-112/24

 

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.5 Aktywna integracja, 7.5.A Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie oraz osób biernych zawodowo. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, ogłoszonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Gmina Lubomierz ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.5 Aktywna integracja, 7.5.A Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie oraz osób biernych zawodowo.

Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. 
o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 39 ust. 1-4 ww. ustawy.

 

I. Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wspieranie aktywnego włączenia społecznego, wsparcie na rzecz zatrudnienia i integracji społeczno-gospodarczej osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących powiat lwówecki.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

a)     usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, podtrzymanie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, samodzielności i aktywności społecznej poprzez m.in. poradnictwo prawne, psychologiczne, kursy i szkolenia służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych, rozwój kompetencji obywatelskich;

b)    usługi o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy poprzez kursy i szkolenia zawodowe, praktyki zawodowe i staże, poradnictwo zawodowe. 

 

 

 

 

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

 

a)       Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Lubomierz obejmujące przypisane we wniosku 
o dofinansowanie zadania, ustalone na etapie przygotowania części budżetowych oraz opisowych projektu, w tym:

- realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (usługa radcy prawnego, usługa psychologa, kursy i szkolenia służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych),

- realizacja usług o charakterze zawodowym ( doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia zawodowe),

- promocja projektu,

b)       Pomoc w rozliczaniu projektu

c)       Partner wnosi wkład własny finansowy w wysokości 5% w ramach kosztów pośrednich.

IV. Wymagania wobec partnera:

a)       Partner musi posiadać doświadczenie w realizacji działań na rzecz aktywnej integracji grup w szczególnej sytuacji  oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

b)       Partner posiada wkład własny finansowy w wysokości 5% wartości projektu

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

 

a)       Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z działaniami na rzecz aktywnej integracji grup w szczególnej sytuacji.

b)       Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.

c)       Oświadczenie o możliwości zagwarantowania przez Partnera wkładu własnego w regulaminowej wysokości – tj. 5%.

d)       Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

e)       Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących. 

f)        Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów:

a) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745);

b) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r., poz. 358 z późn. zm.).

Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

a)       Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)

b)       Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z aktywną integracją. Max. 30 pkt

c)       Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

d)       Informacja o możliwości zagwarantowania przez Partnera wkładu własnego finansowego w regulaminowej wysokości – tj.5%. Max. 30 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru (tj. do dnia 23 lipca 2024 r. na adres e-mail: ugim@lubomierz.pl

Gmina Lubomierz zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie bez podawania powodu.


 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności