Urząd Gminy i Miasta Lubomierz
Powróć do: Projekty unijne

LEPSZY START

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta  Lubomierz informuje, że w latach 2019 – 2021 realizowany jest projekt pn. „Lepszy start – rozwijanie kompetencji w Gminie Lubomierz” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: Oś priorytetowa 10 Edukacja; Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ.

Projekt realizowany jest w powiecie Lwóweckim na terenie miejsko-wiejskiej gminy Lubomierz i obejmuje on Szkołę Podstawową Lubomierz, Szkołę Podstawową Pławna oraz Zespół Szkół w Lubomierzu i ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 95% uczniów w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnościami - poprzez realizację zajęć dodatkowych dla uczniów w każdej ze szkół, a także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

W ramach projektu zaplanowano:

Szkoła Podstawowa w Lubomierzu:

Dla uczniów:

  • Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu dla uczniów oraz wyposażenie szkolnych pracowni  – zajęcia z matematyki, przyrody, chemii, geografii, fizyki i biologii.
  • Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe – zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. angielskiego, zajęcia rozwijające z j. angielskiego – rozbudzanie zainteresowania przedmiotem; zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki , rozbudzanie zainteresowania przedmiotem.
  • Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi  – zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne, zajęcia terapii pedagogicznej, trening uważności Mindfulness.
  • Korzystanie z technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych.

Dla nauczycieli:

 • Szkolenia w zakresie – wykorzystania w nauczaniu e-podręczników, pracy z uczniem z SPE, podnoszenia kompetencji cyfrowych i obsługi urządzeń cyfrowych, wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, wykorzystania zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie.

 

Szkoła Podstawowa w Pławnej:

 Dla uczniów:

  • Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe  – zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego,  zajęcia rozwijające z j. angielskiego, zajęcia rozwijające z j. niemieckiego, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia z kreatywnego myślenia.
  • Zajęcia dla uczniów oparte na metodzie eksperymentu  oraz wyposażenie szkolnych pracowni – zajęcia z matematyki, chemii, geografii, biologii, fizyki i przyrody.
  • Zajęcia w zakresie indywidualizacji pracy z  uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi  – zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne.
  • Korzystanie z technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych.

Dla nauczycieli:

 • Szkolenia w zakresie – kształtowania umiejętności i właściwych postaw uczniów, pracy z uczniem z SPE, obsługi urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Zespół Szkół w Lubomierzu :

  • Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe – zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. angielskiego, zajęcia rozwijające z j. angielskiego – rozbudzanie zainteresowania przedmiotem; zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z  j. niemieckiego ,  zajęcia rozwijające z j. niemieckiego - rozbudzanie zainteresowania przedmiotem, zajęcia wyrównawcze z matematyki.
  • Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu dla uczniów oraz wyposażenie szkolnych pracowni  – zajęcia z matematyki „Z matematyką na TY”, chemii, geografii, fizyki „Zrozumieć świat”  i biologii.
  • Doradztwo i opieka psychologiczno – pedagogiczna – zajęcia socjoterapeutyczne i psychoterapeutyczne.
  • Korzystanie z technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych – zajęcia rozwijające w zakresie informatyki i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów w tym bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

 

Dla nauczycieli:

Szkolenia w zakresie – kształtowania umiejętności i właściwych postaw uczniów, wykorzystania metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych,  działań służących poprawie kompetencji wychowawczych, obsługi urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym,  edukacji w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020