Urząd Gminy i Miasta Lubomierz
Powróć do: Projekty unijne

Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1

Gmina Lubomierz w dniu 29.03.2018r. przystąpiła do projektu pn „Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1” realizowanego z finansowym wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów-ZIT AJ.” Projekt byłrealizowany przez Beneficjenta, którym jest Gmina Lubomierz i dwóch partnerów, którymi są Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza i Ochotnicza Straż Pożarna w Lubomierzu.Cel: Rewitalizacja historycznego układu urbanistycznego Lubomierza oraz przywrócenie lub nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych trzem obiektom zabytkowym.


Wartości z Umowy: wydatek kwalifikowany 9 226 808,98 zł wartość dofinansowania 8 143 405,43 zł

Wartość całkowita 12 417 438,69 zł


Wykonano następujące prace przyrewitalizacji zabytkowego układu
urbanistycznegow centrum miasta:


a) remont nawierzchni rynkupolegający na jej wymianie lub uzupełnieniu.
Na wierzchnią warstwę byłyzastosowane:
-nawierzchniabazaltowatypu „kocie łbyzostałaprzełożonai zagęszczonadla powierzchni placu oraz
częściowo dla parkingów , ciągów drogowych i pieszych,
-nawierzchnia zpłomieniowanych płyt granitowych dla powierzchni placu przed Ratuszem,
-8 sztuk płyt granitowych grawerowanych,
-kostkagranitowa łupana oraz płyty granitowe płomieniowane dla chodników,
-kostka granitowa łupana dla 11 miejsc parkingowych,
-nawierzchnia bazaltowa typu „kocie łby”dla jezdni na wschód od płytyRynkuaż do ul. Majowej

Zostanie zastosowane odwodnienie szczelinowe oraz liniowe.

b) wykonano obiektymałej architektury:
-stół kamiennywraz z dwoma ławkami, płyta stołu i siedziska z piaskowca,
-ławki 16 szt,
-stojaki na rowery 10 szt,
-kosze na śmieci 13 szt,
-kraty ochronne wokół drzew 6 szt,
-słup ogłoszeniowy 1 szt,
-maszty flagowe 3 szt,
-poidło przy studni 1 szt,
-studnia o kształcie ośmiokąta foremnego opisanego na okręgu o średnicy 4,12 m będzie wykonanaz
elementów piaskowca i żelbetowych,

c) zieleń

-usunięcie części istniejących drzew,
-posadzenie drzew liściastych,
-wykonanie trawników,

d) zmieniononawierzchnięi elementyistniejącego mostu, zlokalizowanego przy wschodniej granicy
przedmiotowego terenu, (usuniętobarierkęi zastąpionojąmurkiem z bloczków piaskowcowych,
istniejący murek kamienny zostałpoddany oczyszczeniu i renowacji, zostaławymienionaczęść
nawierzchni. Na moście umieszczono figurę Św. Jana Napomucena.

e) wykonanoiluminacjęświetlnaimodernizacjęoświetlenia ulicznego,

g)przebudowanosieći przyłączawodociągoweoraz przebudowanosieći przyłączakanalizacji
ogólnospławnej,


Wykonano prace przy ul. Kowalskiego 1 (Dom Płócienników):


W ramach zadania wykonanoprace budowlane i instalacyjne (wraz z elementami
termomodernizacji) w zakresie elewacji, dachu, zagospodarowania podwórza oraz wnętrza
zabytkowego budynku należącego do Gminy Lubomierz nazywanego Domem Płócienników. Prace
obejmowały budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowę muru
oporowego.

a) w obrębie podwórza od strony północnej budynku utwardzonoterenkostką bazaltową, nasadzono
zieleń, odtworzonomuroporowypostronie zachodniej oraz nadbudowę muru zpiaskowca po stronie
wschodniej

b)· wymienionopokryciedachowego oraz ocieplenie i obudowę g-k,
c)· na elewacji wykonanonowetynkiwraz z odtworzeniem dawnego sgrafitto,
d)·wymieniono częśćokien i drzwi, a częśćodrestaurowano,
g)· wewnętrzubudynkuwymienionoczęśćtynków, podłóg, odmalowano ściany, częściowo
wymienionoinstalacjęelektryczną, rozbudowanoinstalacjęcentralnego ogrzewania


Wykonane prace przy Placu Wolności 67 (Remiza OSP):


W ramach robót budowlanychwykonano:
a) wymianęwszystkich tynków wewnętrznych i zewnętrznych,

b)noweposadzki,

c) wymianęwszystkich okien,

d) wykonanie przeszkleń,

e) montaż bram garażowych,
f) montaż stolarki drzwiowej,
g) wykonanie ścianek działowych,

h) wymiana desek elewacyjnych na wieży na deski jesionowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
na wieży zgodnie z istniejącymi wymiarami na oknadrewniane w kolorze desek elewacyjnych, bez
podziałów,

i) montaż armatury sanitarnej oraz aneksu kuchennego,

j) wykonanie okładzin z brachy aluminiowej,

k) wymiana pokrycia dachowego na budynku, wieży oraz istniejącej wiacie,

l) wykonanie izolacji termicznej pomiędzy kondygnacją 0 a poddaszem,

m)wykonanie obróbek blacharskich,

n) wykonanie instalacji kanalizacji i CO/CUW,

o) wymiana rynien i rur spustowych,

ó)wykonanie instalacji elektrycznych,

p)wymiana instalacji odgromowych,

r) wykonanie podłoża i przełożenie kostki betonowej na placuprzed budynkiem zgodnie z PZT

s) wykonanie terenów zielonych zgodnie z PZT