Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach 7.5.A Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie oraz osób biernych zawodowo Nr naboru konkurencyjnego: FEDS.07.05-IP.02-112/24

Otwarty nabór partnera

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach

7.5.A Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie oraz osób biernych zawodowo

Nr naboru konkurencyjnego: FEDS.07.05-IP.02-112/24

 

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.5 Aktywna integracja, 7.5.A Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie oraz osób biernych zawodowo. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, ogłoszonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Gmina Lubomierz ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.5 Aktywna integracja, 7.5.A Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie oraz osób biernych zawodowo.

Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. 
o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 39 ust. 1-4 ww. ustawy.

 

I. Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wspieranie aktywnego włączenia społecznego, wsparcie na rzecz zatrudnienia i integracji społeczno-gospodarczej osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących powiat lwówecki.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

a)     usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, podtrzymanie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, samodzielności i aktywności społecznej poprzez m.in. poradnictwo prawne, psychologiczne, kursy i szkolenia służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych, rozwój kompetencji obywatelskich;

b)    usługi o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy poprzez kursy i szkolenia zawodowe, praktyki zawodowe i staże, poradnictwo zawodowe. 

 

 

 

 

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

 

a)       Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Lubomierz obejmujące przypisane we wniosku 
o dofinansowanie zadania, ustalone na etapie przygotowania części budżetowych oraz opisowych projektu, w tym:

- realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (usługa radcy prawnego, usługa psychologa, kursy i szkolenia służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych),

- realizacja usług o charakterze zawodowym ( doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia zawodowe),

- promocja projektu,

b)       Pomoc w rozliczaniu projektu

c)       Partner wnosi wkład własny finansowy w wysokości 5% w ramach kosztów pośrednich.

IV. Wymagania wobec partnera:

a)       Partner musi posiadać doświadczenie w realizacji działań na rzecz aktywnej integracji grup w szczególnej sytuacji  oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

b)       Partner posiada wkład własny finansowy w wysokości 5% wartości projektu

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

 

a)       Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z działaniami na rzecz aktywnej integracji grup w szczególnej sytuacji.

b)       Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.

c)       Oświadczenie o możliwości zagwarantowania przez Partnera wkładu własnego w regulaminowej wysokości – tj. 5%.

d)       Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

e)       Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących. 

f)        Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów:

a) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745);

b) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r., poz. 358 z późn. zm.).

Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

a)       Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)

b)       Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z aktywną integracją. Max. 30 pkt

c)       Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

d)       Informacja o możliwości zagwarantowania przez Partnera wkładu własnego finansowego w regulaminowej wysokości – tj.5%. Max. 30 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru (tj. do dnia 23 lipca 2024 r. na adres e-mail: ugim@lubomierz.pl

Gmina Lubomierz zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie bez podawania powodu.


 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.